2 June, 2015

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2557

ประชุมผู้ปกครอง
สาย EP ครั้งที่ 1 /2557
ณ ใต้ถุนอาคาร 7
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

เลี้ยงรับตำแหน่งรองผอ.
และเครื่องราชชั้นสายสะพาย
ณ โรงแรมวีวิชญ์ขอนแก่น
วันที่ 6 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

อบรมสมาธิสู่ปัญญา
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
เทศบาลบ้านโนนทัน
วันที่ 7 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ส่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับตำแหน่งสู่โรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
วันที่ 9 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

พิธีวันไหว้ครู
ณ ลานจักรี หน้าอาคาร 3
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

นำนักเรียนชั้น ป.5-6
ชมภาพยนตร์พระนเรศวร
ณ เซ็นทรัลขอนแก่น
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ธรรมสัญจร
ณ วัดโพธิ์โนนทันขอนแก่น
วันที่ 25-27 มิ.ย. 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอล์
เซ็นทรัลขอนแก่น
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมเสวนา
ปรองดองสมานฉันท์
ณ โรงแรมวิวิชย์ ขอนแก่น
29 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

พบปะสังสรรค์
ปรองดองสมานฉันท์
ณ เทศบาลนครขอนแก่น
2 กรกฎาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

เยาวชนไทยใส่ใจ
รักการอ่าน
ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอล์
เซ็นทรัลขอนแก่น
4 กรกฎาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียนชั้น ป.6
ทอดเทียนเข้าพรรษา
ณ วันธาตุขอนแก่น
9 กรกฎาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

กีฬาหนูน้อยแข็งแรง
นักเรียนชั้นอนุบาล
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
16 กรกฎาคม 2557
ณ สนามกีฬากลางขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

กีฬาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
17-18 กรกฎาคม 2557
ณ สนามกีฬากลางขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ตักบาตรช่วงเข้าพรรษา
23 กรกฎาคม 2557
สายชั้น EP ครั้งที่ 1
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ประชุมคณะครู
เทศบาลนครขอนแก่น
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ทอดผ้าป่าสถานปฏิบัติธรรม
วิสุทธาจารย์ บ.หนองกอย
ต.หนองแดงใหญ่
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 3 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเข้าพรรษาและ
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
6 สิงหาคม 2557
สายชั้น ป.1 และ ป.3
คลิกดูเพิ่มเติม

วันแม่ฮักแม่ให้ก้องโลก
82 พรรษามหาราชินี
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ตักบาตรเติมบุญ
ในเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น อนุบาล และ ป.6
20 สิงหาคม 2557
ด้านหน้าอาคาร 1
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

โครงการปฏิบัติธรรมนักเรียนชั้น ป.5
ณ สวนเวฬุวัน ต.บ้านค้อ จ.ขอนแก่น
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น English Program
27 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Easy English Education
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
จังหวัดขอนแก่น
28 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
ในเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น Gifted และ ป.4
3 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมการศึกษารูปแบบ
การใช้สมาธิเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
วันที่ 8 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
ในเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น ป.1 และ ป.3
วันที่ 10 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมรณรงค์ป้องกันภัย
ระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมหนีไฟ
วันที่ 12 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูวิดีโอ
คลิดดูเพิ่มเติม 2

อบรมลูกเสือจราจร
นักเรียนชั้น ป.6
ณ ห้องวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 12 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเข้าพรรษา
และทำบุญรวมทุกสายชั้น
ณ ใต้ถุนอาคาร 7
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ในวันที่ 17 กันยายน 2557
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ครูเกษียณอายุราชการ
ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น
17 กันยายน 2557
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 2
ดูวีดิโอเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณ
ราชการพนักงานเทศบาล/
พนักงานครูเทศบาล
เทศบาลนครขอนแก่น
ณ ขอนแก่นโฮเต็ล
25 กันยายน 2557
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม 2
ดูวีดิโอเพิ่มเติม

รับรางวัลชนะเลิศประกวด
กล่าวสุนทรพจน์ระดับประถม
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ 26 กันยายน 2557
ด.ญ.เนตรชนก ชาตรี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คลิกดูเพิ่มเติม

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานระดับประถม
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
วิทยาเขตขอนแก่น  วันที่ 26 กันยายน 2557
เด็กชายนิตินันท์ สร้อยหิน,เด็กหญิงจันทมณี วัฒนากุล
และเด็กหญิงระพีพัฒน์ อุไรโรจน์ คลิกดูเพิ่มเติม

มุทิตาจิตวันเกษียณ
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
30 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม 2

นายกเทศมนตรีร่วมพิธี
บวงสรางขุนศรีบริรักษ์
ณ ริมบึงแก่นนคร
2 ตุลาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ร่วมงานประเพณีออกพรรษา
ไต้ประทีปบูชาพุทธกตัญญู
วันที่ 4 ตลุาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ประธานสภาเทศบาล
นครขอนแก่นเยี่ยมชม
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะครู
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูร่วมต้อนรับ
นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทศบาลสวนสนุกคนใหม่
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ทอดกฐินสามัคคีโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ที่วัดศรีสว่างโนนทัน บ้านโนนทัน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 1
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 2
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 3

แสดงความยินดี คศ.3
ครูปฐวีนันท์ หนูเวียงและ
มหาบัณฑิตครูดลนภา วงษ์ศิริ
และ ครูเพ็ญพิชชา
10 พฤศจิกายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

งานพระราชทานเพลิง
ศพครูเกษียณอายุราชการ
13 พฤศจิกายน 2557
ณ วันหนองแวงขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

รับมอบเกียรติบัตรในงาน
มหกรรมวัฒนธรรมสัญจร
24 พฤศจิกายน 2557
ณ เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีบวงสรวง
ท้าวเพี้ยเมืองแพน
28 พฤศจิกายน 2557
ณ ริมบึงแก่นนคร
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีบุญคุณเมือง
ณ ศาลหลักเมือง
จังหวัดขอนแก่น
3 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ลงนามถวายพระพร
เฉลิมพระเกียรติ
วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
4 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

วางพานพุ่มถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ณ ศาลหลักเมือง
จังหวัดขอนแก่น
4 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ
วันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

แสดงความยินดีคุณครู
ผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิต
และการศึกษามหาบัณฑิต
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
9 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

กอ.รมน.ร่วมกับ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
จัดกิจกรรมฝึกอบรม
อุดมการณ์รักชาติ ฯ
12 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร
15 -16 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร
16 -17 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ณ ริมบึงแก่นนคร
17 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ด.ช.ธนกฤต อาภรณ์แก้ว ป.3 EP
รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และเหรียญทอง
ระดับที่ 1 จากการแข่งขัน
สมาร์ท เบรน จินตคณิต
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ณ จังเกิลครูซ ซาฟารีเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 ธันวาคม 2557

ด.ช.รัตนเกียรติ์ ชูศรีพัฒน์
นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 EP
รับรางวัลเหรียญชมเชย ระดับที่ 1
จากการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ณ จังเกิลครูซ ซาฟารีเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ด.ช.ณปราชป์ศร นิยาโส
ป.6/3 EP รับถ้วยรางวัล
เหรียญทองแดง ระดับที่ 6
และรางวัลถ้วยรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ประเภททีม
จากการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ณ จังเกิลครูซ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ด.ญ.ญาณศร วงศ์ภักดี
ชั้นประถมศึกษาปีที 5 A
รับรางวัลเหรียญทอง
วิชาคณิตศาสตร์โครงการ
แข่งขันคนเก่งใน ร.ร. ท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2557
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค. 2557
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.เกตุรวี มณีเนตร ป.5A
รับรางวัลเหรียญทองแดง
วิชาภาษาอังกฤษโครงการ
แข่งขันคนเก่งใน ร.ร. ท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2557
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.ชนกนันท์ หนูเวียง ป.5 A
รับรางวัลเหรียญทองแดง
วิชาวิทยาศาสตร์โครงการ
แข่งขันคนเก่งใน ร.ร. ท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2557
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2557
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันคริสต์มาส
25 ธันวาคม 2557
ณ หน้าอาคาร 3
หอประชุมใหญ่
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

กิจกรรมวันปีใหม่ทสน.
30 ธันวาคม 2557
ณ หอประชุมใหญ่
คลิกดูเพิ่มเติม


อบรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในโรงเรียนให้กับ
นักเรียนชั้น ป.6
13 มกราคม 2558
ณ หอประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

งานวันครูจังหวัดขอนแก่น
16 มกราคม 2558
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

วันครูเทศบาลจ.ขอนแก่น
16 มกราคม 2558
ณ โรงแรมเจริญธานีปรินเซส
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้น ป.5 ทุกสายชั้น
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ณ อุทยานแห่งชาติ ภูฝอยลม
คลิกดูเพิ่มเติม

เตรียมจัดสนามสอบโอเน็ต
ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
30 มกราคม 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

สอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3
ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
31 มกราคม 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

คณะกรรมมาธิการต้นกล้า
แห่งปัญญาเยี่ยมชมนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
4 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อม
การดำเนินการซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
5 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
9 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
10 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
11 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
12 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นักเรียนสอบติดโรงเรียน
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย
และร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คลิกดูเพิ่มเติม


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
13 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดกิจกรรม
Secret of Love Season3
ในงานขอนแก่น
เลิฟมิวสิคเฟสติวัล
ณ บริเวณสวนเรืองแสง
14 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูเพิ่มเติม


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬาสีแดง
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
ณ ลานจักรี หน้าอาคาร 3
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เทศบาลนครขอนแก่น
16 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
17 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
18 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
19 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


การทดสอบประเมินสมรรถนะ
นักเรียนชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3
23 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


ประชุมเตรียมพร้อมรองรับ
การประเมินภายใน
23 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
26 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬา
ชุมชนขอนแก่น เขต 3
26 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานวันสานสายใยฟ้าเหลือง
ชั้น ป.6 และ ม.3
วันที่ 9 มีนาคม 2558
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานวันบัณฑิตน้อย
ชั้นอนุบาล 3
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 10 มีนาคม 2558

ขบวนแห่สงกรานต์
เทศกาลดอกคูณเสียงแคน
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 13 เมษายน 2558

 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th
E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ    itsudjai@gmail.com