25 October, 2018

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2559

คณะครูร่วมกิจกรรมสงกรานต์
ประจำปีจังหวัดขอนแก่น
จากบึงแก่นนครถึงถนนข้าวเหนียว
วันที่ 12 เมษายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรทุกวันพระแรก
ของเดือนเมษายน 2560
ณ ศาลหลักเมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 4 เมษายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีบวงสรวงขุนศรีบริรักษ์
เปิดงานสงกรานต์ประจำปี 60
ณ อนุสาวรีย์ขุนศรีบริรักษ์
ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น
วันที่ 3 เมษายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
ศึกษาดูงานสายชั้นอนุบาล
วันที่ 27 มีนาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียนคนเก่งรับรางวัล
เหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
วันที่ 20 มีนาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูโรงเรียนในสังกัด
กรมส่งเสริม ฯ เข้าร่วมงาน
วันท้องถิ่นไทย ณ ขอนแก่นฮอลล์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
วันที่ 18 มีนาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลวนสนุก
รับการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากสำนักการศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 15 มีนาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

วันเกียรติยศนักเรียน
ชั้น ป.6 และ ม.3
โรงเรียนเทศบาลวนสนุก
วันที่ 13 มีนาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูรับการประเมิน
Zero Waste School
(โรงเรียนปลอดขยะ)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูโรงเรียน อ.ท่าบ่อ
จังหวัดหนองคายศึกษาดูงาน
โรงเรียนสวนสนุกและสายชั้น EP
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

รำบวงสรวงเปิดงานไหม
และงานกาชาดประจำปี 60
ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีบวงสรวงขุนศรีบริรักษ์
ณ อนุสาวรีย์ขุนศรีบริรักษ์
ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียน ป.2 สายชั้น EP
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ภูเวียง
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรทุกวันพระแรก
ของเดือนกุมภาพันธ์
ณ ศาลหลักเมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการ
คุมสอบโอเน็ต
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 29 มกราคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

วันครูโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
วันที่ 16 มกราคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรทุกวันพระแรก
ของเดือนมกราคม
ณ ศาลหลักเมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 5 มกราคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันคริสต์มาส EP
ณ หน้าลานจักรี อาคาร 3
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 25 ธันวาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
ณ ริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 8 ธันวาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมสื่อสาระออนไลน์
เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

กฐินสามัคคีเพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
ทอดถวาย ณ วัดศรีนวลขอนแก่น
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ยอดนักอ่านประจำปี 2559
โครงการบรรณารักษ์ห้องสมุด
มอบรางวัลครูและนักเรียน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

กฐินสามัคคีเพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
ทอดถวาย ณ วัดศรีสว่างขอนแก่น
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

งานประเพณีออกพรรษา
ประจำปีจังหวัดขอนแก่น
ณ ศาลหลักเมือง-บึงแก่นนคร
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมและศึกษาดูงาน
เพลาเพลินรีสอร์ท
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 29 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาดูงาน
I-Mobile Stadium
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 29 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 28 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ทำบุญรวมและอบรมครู
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 28 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น
วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.3S และ EP2
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 21 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมเรียนรู้นักเรียน ป.5
โดยปราชซ์ชาวบ้าน
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 20 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ประเมินสมรรถนะนักเรียน ป.3
วิชาภาษาไทย,คณิตศาสตร์
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
วันที่ 19 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเกษียณอายุราชการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น
วันที่ 16 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.1 และ Gifted
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 14 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

เทศบาลนครตรัง
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 7 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียนรับรางวัลแข่งขัน LEGO
ประกอบการเล่าเรื่อง
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและ
การเรียนรู้ ICT ขอนแก่น
วันที่ 3 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ป.3 EP1 ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์ ม.ขอนแก่น
และวัดป่าธรรมอุทยาน
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.2, 4 และ 5
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมวันแม่เทศบาล
ณ สวนสาธารณะ 200 ปี
ริมบึงแก่นนคร
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่โรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก
ณ ลานจักรี หน้าอาคาร 3
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ป.2 EP1 ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์ ม.ขอนแก่น
และวัดทุ่งเศรษฐี
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น Gifted และ ป.1
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ทำบุญอัญเชิญพระค้ำคูณ
เทศบาลนครขอนแก่น
ณ เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

กีฬา น.ร. ร.ร.ในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
ณ สนามกีฬากลางขอนแก่น
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น EP1 และมัธยมศึกษา
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันรักษ์ไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้นอนุบาลและ ป.6
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียนรับรางวัลกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบุชา
ณ วัดธาตุพระอารามหลวง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียนรับรางวัลสมาร์ทเบรน
จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทย
และนานาชาติครั้งที่ 16
ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงต้อนรับ/ส่งรองผอ.
ย้ายสถานศึกษา
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับ/ส่งรองผอ.
ย้ายสถานศึกษา
ณ ร.ร.สวนสนุก/ร.ร.สามเหลี่ยม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครู,น.ร.ชั้น ป.5 และ ม.3 ถวายเทียนเข้าพรรษา
ณ วัดศรีนวล จ.ขอนแก่น
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครู,น.ร.ชั้น ป..6 Standard ถวายเทียนเข้าพรรษา
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่โพธิ์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครู,น.ร.ชั้น ป.4,ป.6 EP,Gifted ถวายเทียนเข้าพรรษา
ณ วัดธาตุ จ.ขอนแก่น
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารและน.ร.ชั้น ม.3 ร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา
ณ วัดวุฒาราม จ.ขอนแก่น
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรม Application Stroke
ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมการจัดทำ ปถ.05
สายชั้น ป.1 - 2
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ EP
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมพนักงานครูเทศบาลฯ
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม 2

อบรมพนักงานครูเทศบาลฯ
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมการจัดทำ ปถ.05
สายชั้น EP
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ EP
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมการจัดทำ ปถ.05
สายชั้น Gifted
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ EP
วันที่ 30 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมการจัดทำ ปถ.05
ชั้น ป.5 - 6
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ EP
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมการจัดทำ ปถ.05
ชั้น ป.2 - 4
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ EP
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมนักเรียนอาสาจราจร
ชั้น ป.5-6 และ ม.3
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม 2

อบรมนักเรียนอาสาจราจร
ชั้น ป.5-6 และ ม.3
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่
แสดงละครพระอภัยมณี
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้
จัดแข่งขัน Lego พร้อมเล่าเรื่อง
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

นักกีฬารับรางวัลชนะเลิศ
นักฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
โรงเรียนในสังกัด ทน.ขอนแก่น
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

มอบรางวัลนักเรียนแข่งขันกีฬา
เทควันโด ณ ม.ราชภัฏสกลนคร
และแข่งขันร้องเพลงเต้นประกอบ
วันที่ 22 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
วันที่ 17 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
วันที่ 17 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ส่งครูอุดมทรัพย์ เหลืองอุบล
ย้ายไปปฏิบัติราชการ
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
วันที่ 15 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียนร่วมทำบุญ
ให้คนตาบอด
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 10 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

การเลือกตั้งสภานักเรียน
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 1 มิถุนายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ส่งคุณครูสุวิทย์ ศิริรวง
ย้ายไปปฏิบัติราชการ
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สายชั้น EP2
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 6 พฤษภาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สายชั้น EP1
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 6 พฤษภาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สายชั้น Gifted
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สายชั้น ป.5-6 Standard
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สายชั้น ป.3-4 Standard
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สายชั้น ป.1-2 Standard
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สายชั้นอนุบาล
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th
E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ    itsudjai@gmail.com