12 November, 2017

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2560

กฐินประจำปีโรงเรียน
ทอดถวาย ณ วัดศรีนวล
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

กฐินประจำปีโรงเรียน
ทอดถวาย ณ วัดศรีนวล
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมตักบาตเทโว/เปิดสะพาน
ใหม่ริมบึงแก่นนคร
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ณ บึงแก่นนครขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมตักบาตเทโว/เปิดสะพาน
ใหม่ริมบึงแก่นนคร
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ณ บึงแก่นนครขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมขับร้องทำนองสรภัญญะ
ถวายแด่รัชกาลที่ 9
วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ณ โฮงมูนมังขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

อำลาครูเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 28 กันยายน 2560
ณ ลานจักรีหน้าอาคาร 3
คลิกดูเพิ่มเติม

อำลาครูเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 28 กันยายน 2560
ณ ลานจักรีหน้าอาคาร 3
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
ทำบุญรวมทุกสายชั้น
วันที่ 27 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 23 กันยายน 2560
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 23 กันยายน 2560
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมแรลลี่วิชาการ
ชั้น ป.3 สายชั้น EP1
วันที่ 19 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 18 กันยายน 2560
ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 18 กันยายน 2560
ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียน ป.3 สายชั้น EP1
ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 กันยายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเข้าพรรษา
สายชั้น EP1 และ ป.4
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคารค 5
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครุทุกกลุ่มสาระร่วมจัด
โครงการเปิดบ้านสวนฝัน
Suansanuk Open House
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครุทุกกลุ่มสาระร่วมจัด
โครงการเปิดบ้านสวนฝัน
Suansanuk Open House
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์/
จัดโดยสาระวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
สาระคณิตศาสตร์
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมและอบรม
พนักงานครูเทศบาล
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ณ อวานีขอนแก่นโฮเทล
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเข้าพรรษา
สายชั้น ป.2 และ ป.5
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคารค 5
คลิกดูเพิ่มเติม

Easy English Education
สายชั้น EP2
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท
คลิกดูเพิ่มเติม

ถวายน้ำปานะ/เทียนพรรษา/
สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ณ วัดธาตุพระอารามหลวง
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้โดย
ปราชญ์ชาวบ้าน น.ร.ชั้น ป.5
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประฃุมอาคาร 5
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ณ หน้าลานจักรี อาคาร 3
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันรักษ์ไทย
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคารค 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเข้าพรรษา
สายชั้น EP1 และ ป.4
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคารค 5
คลิกดูเพิ่มเติม

แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
ณ สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
ณ สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

แข่งขันเลโกพร้อมเล่าเรื่อง
ประกอบรอบคัดเลือก
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

แข่งขันเลโกพร้อมเล่าเรื่อง
ประกอบรอบคัดเลือก
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมลูกเสือจราจร
โดยโรงเรียนร่วมกับ
สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมลูกเสือจราจร
โดยโรงเรียนร่วมกับ
สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมระบบการดูแลเด็ก
ที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2560
ณ สถาบันพัฒนาการเด็ก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลิกดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดีคณะครู
เลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะและ
ได้รับเครื่องราชชั้นสายสะพาย
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

รองนายกเทศมนตรีและคณะ
ดูแลและติดตามผล
การจัดระบบการจราจรโรงเรียน
ในวันเปิดภาคเรียนใหม่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง
ก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2560
สายชั้น EP1
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 5
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th
E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ  อีเมล์  itsudjai@gmail.com