25 October, 2018

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2560

ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ
ณ ร.ร.เทศบาลสวนสนุก
วันที่ 27 เมษายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 1

ส่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ
ณ ร.ร.เทศบาลบ้านโนนหนองวัด
วันที่ 27 เมษายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ส่งผู้บริหารสถานศึกษา
และต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
ณ สวนสนุก หนองวัด สามเหลี่ยม
วันที่ 27 เมษายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 1

ขบวนแห่สงกรานต์ดอกคูณ
เสียงแคน ประจำปี 2561
จากริมบึงแก่นนคร-ศาลหลักเมือง
วันที่ 13 เมษายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ขบวนแห่สงกรานต์ดอกคูณ
เสียงแคน ประจำปี 2561
จากริมบึงแก่นนคร-ศาลหลักเมือง
วันที่ 13 เมษายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 1

คณะครูร่วมไหว้พระขอพร
และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและ
คณะผู้บริหารในวันสงกรานต์
วันที่ 13 เมษายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 2

คณะครูร่วมไหว้พระขอพร
และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและ
คณะผู้บริหารในวันสงกรานต์
วันที่ 13 เมษายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 1

คณะครูร่วมงานเลี้ยงส่ง
คณะผู้บริหารในโอกาสย้ายไป
ปฏิบัติราชการโรงเรียนใหม่
วันที่ 12 เมษายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 2

คณะครูร่วมงานเลี้ยงส่ง
คณะผู้บริหารในโอกาสย้ายไป
ปฏิบัติราชการโรงเรียนใหม่
วันที่ 12 เมษายน 2561
คลิกดูเพิ่มเติม 1

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกรับ
การประเมินโรงเรียนพอเพียง
จากคณะกรรมการภายนอก
วันที่ 19 มกราคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกรับ
การประเมินโรงเรียนพอเพียง
จากคณะกรรมการภายนอก
วันที่ 19 มกราคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู
จัดโดยเทศบาลนครขอนแก่น
ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น
วันที่ 16 มกราคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู
จัดโดยเทศบาลนครขอนแก่น
ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น
วันที่ 16 มกราคม 2561
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2561
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2561
หน้าลานจักรี หน้าอาคาร 3
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2561
หน้าลานจักรี หน้าอาคาร 3
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรม christmas Day
สายชั้น English 1 - 2
หน้าลานจักรี หน้าอาคาร 3
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรม christmas Day
สายชั้น English 1 - 2
หน้าลานจักรี หน้าอาคาร 3
วันที่ 25 ธันวาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมพร้อมรองรับ
การประเมินโรงเรียนท้องถิ่น
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Big Cleaning Day
เพื่อปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Big Cleaning Day
เพื่อปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
เดินทางไกลเข้าฝึกตามฐาน
ณ ริมบึงแก่นนคร
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูโรงเรียนสวนสนุก
เตรียมความพร้อมรองรับ
การประเมินโรงเรียนพอเพียง
วันที่ 1 ธันวาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูโรงเรียนสวนสนุก
รวมขบวนแห่งานไหม ฯลฯ
เปิดงานประจำปี จ.ขอนแก่น
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูโรงเรียนสวนสนุก
รวมขบวนแห่งานไหม ฯ
เปิดงานประจำปี จ.ขอนแก่น
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติมดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผวจ.ขอนแก่นเป็นประธาน
พิธีบวงสรวงขุนศรี ฯ วันเปิดงาน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติมนายสุชัย บุตรสาระ
รอง ผวจ.ขอนแก่นเป็นประธาน
ในพิธีบวงสรวงขุนศรีบริรักษ์
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูโรงเรียนสวนสนุก
รวมพิธีบวงสรวงขุนศรีบริรักษ์
เปิดงานประจำปี จ.ขอนแก่น
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

กฐินประจำปีโรงเรียน
ทอดถวาย ณ วัดศรีนวล
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

กฐินประจำปีโรงเรียน
ทอดถวาย ณ วัดศรีนวล
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมตักบาตเทโว/เปิดสะพาน
ใหม่ริมบึงแก่นนคร
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ณ บึงแก่นนครขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมตักบาตเทโว/เปิดสะพาน
ใหม่ริมบึงแก่นนคร
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ณ บึงแก่นนครขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมขับร้องทำนองสรภัญญะ
ถวายแด่รัชกาลที่ 9
วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ณ โฮงมูนมังขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

อำลาครูเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 28 กันยายน 2560
ณ ลานจักรีหน้าอาคาร 3
คลิกดูเพิ่มเติม

อำลาครูเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 28 กันยายน 2560
ณ ลานจักรีหน้าอาคาร 3
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
ทำบุญรวมทุกสายชั้น
วันที่ 27 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 23 กันยายน 2560
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 23 กันยายน 2560
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมแรลลี่วิชาการ
ชั้น ป.3 สายชั้น EP1
วันที่ 19 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 18 กันยายน 2560
ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 18 กันยายน 2560
ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียน ป.3 สายชั้น EP1
ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 กันยายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเข้าพรรษา
สายชั้น EP1 และ ป.4
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคารค 5
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครุทุกกลุ่มสาระร่วมจัด
โครงการเปิดบ้านสวนฝัน
Suansanuk Open House
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครุทุกกลุ่มสาระร่วมจัด
โครงการเปิดบ้านสวนฝัน
Suansanuk Open House
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์/
จัดโดยสาระวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
สาระคณิตศาสตร์
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมและอบรม
พนักงานครูเทศบาล
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ณ อวานีขอนแก่นโฮเทล
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเข้าพรรษา
สายชั้น ป.2 และ ป.5
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคารค 5
คลิกดูเพิ่มเติม

Easy English Education
สายชั้น EP2
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท
คลิกดูเพิ่มเติม

ถวายน้ำปานะ/เทียนพรรษา/
สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ณ วัดธาตุพระอารามหลวง
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้โดย
ปราชญ์ชาวบ้าน น.ร.ชั้น ป.5
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประฃุมอาคาร 5
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ณ หน้าลานจักรี อาคาร 3
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันรักษ์ไทย
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคารค 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเข้าพรรษา
สายชั้น EP1 และ ป.4
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคารค 5
คลิกดูเพิ่มเติม

แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
ณ สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
ณ สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

แข่งขันเลโกพร้อมเล่าเรื่อง
ประกอบรอบคัดเลือก
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

แข่งขันเลโกพร้อมเล่าเรื่อง
ประกอบรอบคัดเลือก
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมลูกเสือจราจร
โดยโรงเรียนร่วมกับ
สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมลูกเสือจราจร
โดยโรงเรียนร่วมกับ
สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมระบบการดูแลเด็ก
ที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2560
ณ สถาบันพัฒนาการเด็ก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลิกดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดีคณะครู
เลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะและ
ได้รับเครื่องราชชั้นสายสะพาย
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

รองนายกเทศมนตรีและคณะ
ดูแลและติดตามผล
การจัดระบบการจราจรโรงเรียน
ในวันเปิดภาคเรียนใหม่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง
ก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2560
สายชั้น EP1
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 5
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th
E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ  อีเมล์  itsudjai@gmail.com