13 March, 2018 10:55 AM

วิจัยผลงานครู

ชื่อ - สกุล

ผลงาน

นายสมศักดิื วิไลแก้ว
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางดวงจันทร์ ยอดสะอึ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุดใจ เพลงสา
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวญาณินี ประจะเนย์
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวญาณินี ประจะเนย์
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอรุณโรจน์ วิริยะจิตต์
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นางพิมลมาศ ปัญญาเกิด
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางมะลิ วัฒนาอุดมชัย
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางวิไลวรรณสาธิตสมิตพงษ์
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญู
นายทวีศิลป์ หาญประเสริฐ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
บทคัดย่อสาขาการบริหารการศึกษา

วิจัยชั้นเรียนสาระสังคมศึกษาฯ

นางอกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

บทคัดย่อวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้่น ป.6
บทคัดย่อสาขาการบริหารการศึกษา

นางชุลีภรณ์ นิลสุวรรณ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
บทคัดย่อวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4
นางดวงจันทร์ ยอดสะอึ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
บทคัดย่อรายงานผลการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2
นางวิศัลยา สุวรรณทา
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
บทคัดย่อรายงานผลการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการด้วยเกมการศึกษา
ระดับชั้นอนุบาล 3
นางปฐวีนันท์ หนูเวียง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
บทคัดย่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิด ของ Polya
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่ือง ทศนิยมของนักเรียนชั้น ป.5

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th
E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ itsudjai@gmail.com