8 February, 2011 9:29 AM

อาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประตู 1

หลวงพ่อพระพุทธประทานพร

สวนพฤกษ์ศาสตร์พอเพียง

อาคาร 1 (อาคาร EP)

อาคาร 2 (ป.1, ป4)

อาคาร 3 (อาคารอำนวยการ, ป.3EP1)

อาคาร 4 (อาคารอนุบาล)

อาคาร 5 (ป.4 - ป.6)

อาคาร 6 (อาคารเรียนอนุบาล 3/4,
ห้องการงานอาชีพและเทคโนโลยี)

อาคาร 7 (ป.2)

อาคาร 8 (ป.1,ป.3)

สหการโรงเรียน

สนามเด็กเล่น

ที่นั่งสำหรับนักเรียน-ผู้ปกครอง ประตู 3

ที่นั่งสำหรับนักเรียน-ผู้ปกครอง ประตู 1

ธนาคารพอเพียงโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ  itsudjai@gmail.com