26 November, 2018 9:24 AM

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2474 ที่อาคารสโมสรเสือป่าในสวนหลวง (จวนเก่า)
เป็นที่ตั้งของ โรงเรียน กัลยาณวัตรในปัจจุบันนามว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ (สวนหลวง) เปิดสอน
จาก ป.1 ถึง ม.3 จนถึง  พ.ศ. 2479โดยแยกส่วนที่เป็นมัธยมให้เป็นโรงเรียนรัฐบาลส่วนที่เป็นประถมยังคงเป็น
โรงเรียนประชาบาลตามเดิม และมีเหตุการณ์ที่จารึกไว้ เป็นประวัติศาสตร์ คือ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2498
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
เยี่ยม พสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่น และผู้ประสบภัยด้วยขบวนรถไฟ ทั้งสององค์เสด็จ ประทับแรม
ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังเก่า (อยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรปัจจุบัน) และในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2498
ได้เสด็จมาประทับ เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ณ บริเวณสนาม เทศบาล 2 (สวนสนุก) นับว่าเป็น พระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้ เป็นสิริมงคล ยิ่งแก่โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก ตลอดจนประชาชนจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตามลำดับดังนี้

27 กันยายน 2480

โอนย้ายชั้นประถมให้สังกัดเทศบาล

27 ธันวาคม 2482

ย้ายไปเรียนที่สนามมวยสวนสนุก

21 ธันวาคม 2483

ขนามนามใหม่เป็นโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

10 มกราคม 2487

โอนย้ายไปสังกัดกรมสามัญศึกษา

11 พฤษภาคม 2504

เริ่มรับ ป.5 ใช้อักษรย่อ ขก.33

1 เมษายน 2506

โอนมาสังกัดเทศบาลอีก

20 ธันวาคม 2509

เปลี่ยนอักษรย่อเป็น ท.ขก..1

24 ตุลาคม 2522

ย้ายจากที่เดิมมา ณ ที่ปัจจุบัน มีอาคารเรียน 2 หลัง และหอประชุม

16 พฤษภาคม 2532

สร้างอาคาร 3 จำนวน 9 ห้องเรียน จากการ สนับสนุนของมธูลนิธิศิษย์เก่าและผู้จิตศรัทธา

16 พฤษภาคม 2532

เปลี่ยนอักษรย่อเป็น ท.ส.น.

19 เมษายน 2537

สร้างอาคาร 4 (อาคารประชาร่วมใจ 37) จากการสนับสนุน ของมูลนิธิ-สมาคมศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเป็นอาคารเรียนอนุบาล

25 กรกฎาคม 2537

ปรับปรุงส้วมหลังที่ 1 เป็น 20 ห้อง ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันราชภัฏเลย
จำนวน 200,000 บาท

11 พฤษภาคม 2538

ต่อเติมอาคาร 3 เต็มรูป เพิ่มอีก 6 ห้องเรียน

23 สิงหาคม 2539

ติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้องเรียน 48 ที่นั่ง

10 กรกฏาคม 2540

ติดตั้งระบบเคเบิลทีวี และทีวีวงจรปิด จำนวน 50 เครื่อง ได้งบสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น
นายกวี สุภธีระ

1 สิงหาคม 2540

ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องวิทยาศาสตร์และ ติดตั้งระบบ นำเสนอข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเดสค์ทอปโปรเจ็คเตอร์

23 กันยายน 2540

สร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมอาคาร 1-2-3  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเรียน 30 เครื่อง ได้รับการสนับสนุน จากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

10 พฤษภาคม 2541

สร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ป้ายมูลนิธิและสมาคมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

29 ตุลาคม 2541

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเรียน จำนวน 30 เครื่อง

10 มิถุนายน 2542

สร้างอาคาร 5 จำนวน 18 ห้องเรียน ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น รหัสสน. ศท. 4/18

1 มิถุนายน 2543

สร้างอาคารเอนกประสงค์หลังอาคาร 3

 

จัดทำศูนย์วิทยบริการ 1 ศูนย์

 

จัดให้มีห้องดนตรีสากลสำหรับนักเรียน 1 ห้องเรียน

 

ย้ายและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์

 

จัดห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ 1 ห้องเรียน

1 ตุลาคม 2543

สร้างรั้วสวนหย่อมและโรงจอดรถ หน้าอาคาร 5

 

จัดตั้งวงเมโลเดียนเพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ

 

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

1 ตุลาคม 2544

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในห้องสมุดของโรงเรียน

 

ส่งวงเมโลเดียนเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

ดำเนินการตามวิสัยทัศน์โรงเรียนมาตรฐาน ประสานสามัคคี เก่ง ดี มีสุข
9 มกราคม 2545

9 มกราคม 2545

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่องมาตรฐาน รหัสสถานศึกษากำหนดรหัสโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ดังนี้ 40100110

พ.ศ. 2545

ปรับปรุงฐานพระพุทธรูปและจัดทำสวนหย่อม

 

จัดทำสวนจักรีวงศ์หน้าอาคาร 3

 

ปรับปรุงห้องศูนย์วิทยาการ

 

จัดทำห้องเกียรติยศ

 

ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์

พ.ศ.. 2546

จัดทำห้องเรียน 2 ภาษา

 

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเรียน จำนวน 30 เครื่อง

พ.ศ.2547

สร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมอาคาร 1-2-5

 

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเรียน จำนวน 20 เครื่อง

พ.ศ. 2548

จัดทำล็อกเกอร์สำหรับเก็บอุปกรณ์แต่ละห้องทุกสายชั้น

 

ติดตั้งสนามเด็กเล่นหลังอาคาร 5

 

สร้างสวนเฉลิมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
ีหน้าอาคาร 3

 

ปรับปรุงและตกแต่งฐานพระพุทธรูปใหม่พร้อมพระประธาน

 

ตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยพันธ์ไม้ต่าง ๆ และติดตั้งเก้าอี้สำหรับนั่งรอบบริเวณ
โรงเรียน

 

จัดทำศาลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหน้าอาคารเรียน

 

ปรับปรุงทางเดินจากประตู หลังอาคาร 5 ไปยังอาคารอนุบาลเป็นหินล้าง

 

จ้ดทำทางเดินใหม่หน้าห้องน้ำนักเรียน

 

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเรียน จำนวน 20 เครื่อง

 

ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตจำนวน 4 ห้องเรียน
และติดตั้งตามห้องต่าง ๆ เช่น ห้องธุรการ ห้องทะเบียน และวัดผล ห้องรองผู้อำนวยการ ตามสายชั้นต่าง ๆ

 

เปิดห้องเรียนสามภาษา (ไทย อังกฤษและจีน) พัฒนาระบบ'งานทะเบียนและวัดผลให้ทันสมัย (Student 44)

พ.ศ.2549

จัดสร้างสวนเรือนแก้ว อาคารเบเกอรี่

 

ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโรงเรียนเป็นหินล้าง

 

ปรับปรุงห้องทะเบียนและวัดผลใหม่ด้วยการติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ทุกสายชั้นในปีการศึกษา 2549

พ.ศ. 2550

สมศ. รับรองคุณภาพการจัดการศึกษา

พ.ศ. 2551

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ก่อสร้างอาคาร 6 จำนวน 2 ห้องเรียน(อาคารปฏิบัติการศิลปะ และการงานอาชีพ พร้อมห้องสุขา)

พ.ศ.2552

ก่อสร้างอาคาร 7 อาคาร 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน (อาคารมัธยมศึกษา)

 

ก่อสร้างห้องสหการโรงเรียน

พ.ศ.2553

ปรับปรุงสนามและถนนภายในโรงเรียน ก่อสร้างห้องเบเกอรี่ใหม่และห้องถ่ายเอกสาร ร้านค้าต่างๆ และโรงอาหาร ด้านล่างอาคาร 7

 

ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 5 ให้เป็นห้องประชุมใหม่และทันสมัย

 

นักเรียนสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 1

พ.ศ.2554

จัดสร้างทางเดินด้วยเหล็กเชื่อมอาคาร 5-7-3 ปรับปรุงสนามกีฬาหน้าอาคาร 3 เพิ่มเติมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นรวมเป็น 5 เครื่อง

พ.ศ. 2555

จัดทำป้ายไฟหน้าโรงเรียน ปรับปรุงและเพิ่มเติมร้านค้า ด้านล่างอาคาร 7

ตุลาคม พ.ศ.2556 - 2557

ก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร 8 จำนวน 12 ห้องเรียน

พฤศจิกายน 2557

ปรับปรุงบริเวณสวนหินและน้ำตกเพื่อทำเป็นโอเอซิส

เมษายน 2558

ก่อสร้างห้องน้ำหน้าอาคาร 1 และอาคาร 2

เมษายน 2559

ย้ายเสาธงจากเดิมบริเวณสวนหินมาไว้ที่ลานจักรีหน้าอาคาร 3

พฤษภาคม 2559

ต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร 7 (โรงอาหาร)

ตุลาคม 2559

สร้างหลังคาด้านหน้าอาคาร 1

มีนาคม 2560

สร้างหลังคาด้านหน้าอาคาร 4 (อาคารอนุบาล)

พฤศจิกายน 2560

ก่อสร้างธนาคารพอเพียงด้านข้างพระพุทธรูปด้านหน้าอาคาร 1

ปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 - ป.6 มีจำนวนห้องเรียน 72 ห้องเรียน อนุบาล 8 ห้องเรียน และชั้นประถมศึกษา 64 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 2,822 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561) มีอาคารเรียนถาวร 8 หลัง มีเนื้อที่ 5 ไร่ 100 ตารางวา

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ตั้งอยู่เลขที่ 70 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
บนเนื้อที่ 5 ไร่ 100 ตารางวา
ทิศเหนือ         จด    คริสต์จักรขอนแก่นใกล้ศูนย์การค้าแฟรี่พลาซ่า
ทิศใต้             จด    ถนนนิกรสำราญติดกับถนนหน้าเมือง
ทิศตะวันออก    จด    ถนนนิกรสำราญใกล้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น และบึงแก่นนคร
ทิศตะวันตก      จด    ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังไม้ไทย (ถนนหน้าเมือง)
สภาพชุมชน
เป็นชุมชนอยู่ใจกลางเมือง ประกอบด้วยศูนย์การค้า ตลาด บริษัท ธนาคาร และห้างร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเที่ยวบึงแก่นนคร
ปรัชญาโรงเรียน                   ปัญญาคือแสงสว่าง
คติพจน์             
                 ค่าของคนคือผลของงาน
คำขวัญประจำโรงเรียน          ความรู้คู่คุณธรรม
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ความหมายของสัญลักษณ์โรงเรียน

พระธาตุ  หมายถึง  ความรักชาติบ้านเมือง
ช่อชัยพฤกษ หมายถึง ความงอกงามสวัสดีมีชัย
สี่ห่วง หมายถึง อุดมคติ 4 (พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา หัตถศึกษา)
เงื่อนปม หมายถึง ความรักความสามัคคีผูกพันต่อหมู่คณะ
สีประจำโรงเรียน ฟ้า เหลือง
สีฟ้า หมายถึง แนวความคิดกว้างไกล ใฝ่สูง
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรมประจำใจ และใฝ่ดี
ปณิธานของโรงเรียน
ชาวสวนสนุกจะรักกันฉันพี่น้อง เราจะพึ่งพาและอาศัย
จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดไป จำใส่ใจ สัจจะ ปณิธาน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (School Vision)
“โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เป็นโรงเรียนมาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ
เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"


พันธกิจ (Mission)
1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    
     ดำรงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.  สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนัก เห็นคุณค่าการสืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย และวิถี
     ชีวิตแบบพอเพียง
3.  พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนให้
     ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และจัดการศึกษาของโรงเรียน
4.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5.  พัฒนาครูให้มีศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และ จรรยาบรรณครู

เป้าประสงค์ (Goal)
1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เต็มตามศักยภาพ
(คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ   1.รักชาติศาสน์กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต  3.มีวินัย    
    4.ใฝ่เรียนรู้   5.อยู่อย่างพอเพียง   6.มุ่งมั่นในการทำงาน  7.รักความเป็นไทย  8.มีจิตสาธารณ)
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้แหล่ง
     เรียนรู้ในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ (Strategic)
                1. ยุทธศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นสากล
                2. ยุทธศาสตร์ 4 ป.
                3. ยุทธศาสตร์ 5 ส.
                4. ยุทธศาสตร์เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง
                5. ยุทธศาสตร์คุณธรรมจริยธรรม
                6. ยุทธศาสตร์การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
                7. ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา
                8. ยุทธศาสตร์การนิเทศภายใน
                9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี        
               10.ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของชุมชน
               11.ยุทธศาสตร์ การเป็นครูมืออาชีพ

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1

นายโค่น พลยุทธตรานนท์

ครูใหญ่ พ.ศ.2474 - 2476
2

นางเกษร เดชกุญชร

ครูใหญ่ พ.ศ.2476 - 2478
3

นายเงิน รัตนจันทร์

ครูใหญ่ พ.ศ.2478 - 2479
4

นายเที่ยง คำพิทักษ์

ครูใหญ พ.ศ.2479 - 2482
5

นายทองสุข โฉมที

ครูใหญ พ.ศ.2482 - 2485
6

นายผาง สุวรรณร่งเรือง

ครูใหญ พ.ศ.2485 - 2485
7

นายสุ่ม คุณกัณหา

ครูใหญ พ.ศ.2485 - 2491
8

นายจินดา ศรีนวกุล

ครูใหญ พ.ศ.2491 - 2496
9

นายบุญทา สุนทรไชยา

ครูใหญ พ.ศ.2496 - 2505
10

นายระวิ แสนนามวงศ์

ครูใหญ พ.ศ.2505 - 2507
11

นายอรุณ ศรีณรงค์

ผู้อำนวยการระดับ 8 พ.ศ.2507 - 2532
12

นางนิภา มัธยมจันทร์

ผู้อำนวยการระดับ 9 พ.ศ.2532 - 2543
13

นางสุมาลี ศุภเอม

ผู้อำนวยการระดับ 8 พ.ศ.2543 - 2544
14

ดร.สุพัฒน์ เหล่าชัย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พ.ศ.2544 - 2556
15

นายเจริญ ช่วงชิต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พ.ศ.2556 - 2557
16

นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
พ.ศ.2557- 2561
17

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th
E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ   itsudjai@gmail.com