11 June, 2017 2:47 PM

โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (Gifted)

 

นางҾó ๵
ครูӹҭþ
˹ª Gifted

วิสัยทัศน์ของสายชั้น

"นักเรียนสายชั้น Gifted เป็นเด็กเก่ง เด็กดี มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ"


พันธกิจ

  1. พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

  2. พัฒนาและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสายชั้น Gifted 2 อย่างสม่ำเสมอ เหมาะสมกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์

  3. พัฒนาความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง ต่อสังคม และส่วนรวม

  4. ส่งเสริมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ

เป้าหมาย

 

  1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเยี่ยมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่สถาบัน

  2. มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3. มีระเบียบวินัยและมารยาทอันงดงามเป็นที่ชื่นชมของผู้คนที่พบเห็น

  4. นักเรียนมีคุณภาพด้านวิชาการเป็นเลิศ

หลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
เสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์แต่ยังคงยึดหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com