2 November, 2018 9:06 AM

โครงการห้องเรียนสองภาษา (English Program)

นาง
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น English Program 2

ҧǴ ѵ
٪ӹҭþ
˹ª English Program 1

วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างคนดี มีมาตรฐานการสื่อสาร นำเครือข่ายพัฒนาสู่สากล

พันธกิจ (Mission)
1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
2. พัฒนาองค์ความรู้ครูและนักเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา
3. ประสานความร่วมมือนำเครือข่ายพัฒนาด้านการเรียนการสอนและจัดสภาพแวดล้อม ตลอดจนสื่ออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสากล

วัตถุประสงค์ (Objective)

โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการตามศํกยภาพ มีความสามารถด้านวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้นำทางด้านภาษาอังกฤษ

เป้าหมาย (Goal)
โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ว่าโครงการนี้จะช่วยในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของความเป็นสากลคือ
1. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเรียนในชั้นเรียนได้อย่างสร้างสรรค์
2. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
    ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้
3. นักเรียนที่จบการศึกษาจะเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ รักการอ่าน การเขียน     รู้จักแก้ปัญหาและมีความรู้อันเป็นสากล
4. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทุกคน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ
    ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอดี

สัญลักษณ์และสีประจำสายชั้นสองภาษา


   สัญลักษณ์  

สีประจำสายชั้นสองภาษา ได้แก่ สีเหมือนสีประจำโรงเรียน คือ ฟ้า เหลือง

เพลงประจำสายสองภาษา เหมือนเพลงประจำโรงเรียน

หลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลเรียนด้วยครูไทยและครูต่างชาติควบคู่กันแต่ยังคงยึดหลักสูตรและแนวจัดประสบการณ์กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ (Project)

  • การเข้าค่าย English Day Camp
  • การเข้าค่าย English Summer Cource
  • โครงการ English on tour เป็นการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ค่าธรรมเนียมสายชั้นสองภาษา
  • ค่าเล่าเรียนปีละ 10,000 บาท
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 150 บาท
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com