กลุ่มบริหารอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2561

 

นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารอาคารสถานที่

 
 

นายศุภลักษณ์ อันปัญญา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารอาคารสถานที่

 

นางสาวพรนภา กุลผาย
ครูอัตราจ้าง
เลขานุการ

นายมณฑล การินทร์
รับผิดชอบอาคาร 1

นายทวีรัตน์ สุวรรณสม
รับผิดชอบอาคาร 2
และอาคาร 4(อนุบาล)

นายธีรพัทร์  โพธิ์จันทร์
รับผิดชอบอาคาร 3

นายกฤษดา มาระโพธิ์
รับผิดชอบอาคาร 6

นายวัชรพงศ์ ซ้ายโฮง
รับผิดชอบอาคาร 5

นายไมตรี พาพิทักษ์
รับผิดชอบอาคาร 7

 

นายธนาธิป สอนศิลพงศ์
รับผิดชอบอาคาร 8

 

นายปกรณ์เกียรติ ปรุงคำมา
หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

 

นายอัครเดช เคหาไสย
งานยุทธศาสตร์สังคมแห่งต้นไม้

นางสุปรียา ไผ่ล้อม
งานโรงเรียนปลอดขยะ
งานยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ
งานยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน

นายมนต์สกา จันศรีลา
งานยุทธศาสตร์สังคม
แห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน
(คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว)

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ itsudjai@gmail.com