กลุ่มบริรกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2561

 

طѡ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริร
กิจการนักเรียน

 
 

นายไชยวัฒน์ ทาเชาว์
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
งานเทคโนโลยี

 

นางสาวญาณินี ประจะเนย์
ครูชำนาญการ
เลขานุการ

นายรัฐ สุรพล
ครูӹҭ

งานปกครองและวินัยนักเรียน

นายนัฐพล รัชตพิบูล
ครู .1
งานส่งเสริมวินัยจราจร
งานป้องกันยาเสพติด

นายกิตติวัฒน์ธนพัฒน์โยธิน
ครูӹҭ
งานกิจการนักเรียน

นายทวีศิลป์ หาญประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวจิตรลดา ใจแน่น
ครูӹҭ

งานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

 

นายภราดร หาญสุริย์
ครูӹҭ
งานกีฬาและนันทนาการ

 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ itsudjai@gmail.com