กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2561

 

طѡ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งประมาณ

 
 

ҧԡ դӷͧ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
งานแผนงานและโครงการ
งา การเงินและบัญชี
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

 

นางสุปรียา ไผ่ล้อม
ครูӹҭþ
งานพัสดุและทรัพย์สิน

นายศุภลักษณ์ อันปัญญา
ครูӹҭ
งานพัสดุและทรัพย์สิน

นายธีรพัทร์ โพธิ์จันทร์
ټ
งานพัสดุและทรัพย์สิน

 

นางสุภาพรรณ สุวิชัย
คร٪ӹҭ
งานสวัสดิการบุคลากร

 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ itsudjai@gmail.com