กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2561

 

©ѵê ׺Ѿ
รองผู้อำนวยกา
กลุ่มบริหารวิชาการ

 
 

ҧب
Ǫҭ
หัวหน้ากลุมบริหารวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

 

นางพิมลมาศ ปัญญาเกิด
ครูชำนาญการษ
งานพัฒนาการเรียนรู้
และนิเทศการสอน

นางจงกล ชินเสนา
ครูӹҭþ
งานแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด
สื่อและนวัตกรรม

ҧ
Ǫҭ
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกษา

นายไชยวัฒน์ ทาเชาว์
ครูชำนาญการ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรรียน

นางหทัยรัตน์ คันธภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว

นางสาวอโนมา สัตนาโค
ครูชำนาญการ
งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ itsudjai@gmail.com