16 June, 2018 1:00 PM

หัวหน้างานโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ปีการศึกษา 2561

นางรุจิรา สะเดา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้างานวิชาการนางสาวอโนมา สัตนาโค
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียน
/การวัดผล
และประเมินผลการศึกษา

นางพิกุล มีคำทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

นางกนกพร ศิริมาลา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา พัสดุและสินทรัพย์

นางรัมภา กิมยงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการ
และอนามัยโรงเรียน

นายทรงยศ ไสยนิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ

นายไชยวัฒน์ ทาเชาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานปกครอง/งานวินัย


นางราตรี สายหยุด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานความสัมพันธ์
กับชุมชน

นายทวีศิลป์ หาญประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี


นายศุภลักษณ์ อันปัญญา
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายรังสรรค์ เรืองเรื่อ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ itsudjai@gmail.com