4 November, 2018 2:18 PM

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ปีการศึกษา 2561

ҧͧ ġبԾ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาǪҭ

طѡ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

 

©ѵê ׺Ѿ
ͧӹ¡ʶҹ֡
ӹҭ

ҧب
Ǫҭ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายจิตตะ ระกิติ
ครูӹҭþ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ҧԡ դӷͧ
ครูӹҭþ
˹กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

นายไชยวัฒน์ ทาเชาว์
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริร
กิจกานักเรียน

 

นายศุภลักษณ์ อันปัญญา
ครูӹҭหัวหน้ากลุ่มบริรอาคารสถานที่

นางʧҹ Һ͡
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

ҧҾó ๵
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.1

นางณปภัช พิมพ์หานาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.2นางสุภาภรณ์ ศรีอุดร
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ป.3นายครเดช เคหาไสย
Ǫҭ
หัวหน้าสายชั้น ป.4

นาง ǡʧ
ครูǪҭ
หัวหน้าสายชั้น ป.5

นางราตรี สายหยุด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.6

นางǴ ѵ
ครูӹҭþ
หัวหน้าสายชั้นสองภาษา 1

2

ҧ
Ǫҭ
˹ҡúؤ/
˹ªʧ 2

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ itsudjai@gmail.com