26 November, 2018 9:23 AM

1. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (School Vision)

“โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เป็นโรงเรียนมาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ
เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

2. พันธกิจ (Mission)

1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
    มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีดำรงชีวิตบนพื้นฐาน
    วัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าการสืบสานประเพณี
    ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตแบบพอเพียง
3. พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพส่งเสริม
    ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
    และจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้
    ที่หลากหลาย
5. พัฒนาครูให้มีศักยภาพเป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน
    วิชาชีพ และ จรรยาบรรณครู

3. เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator) ยุทธศาสตร์ (Strategic)
เป้าประสงค์ที่ 1
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เต็มตามศักยภาพ (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ 1. รักชาติศาสน์กษัตริย์  
2.ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4.ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมั่นในการทำงาน 7.รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ)

ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator)
KPI :    
1. ร้อยละของนักเรียนที่รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
2. ร้อยละของนักเรียนที่ซื่อสัตย์สุจริต  
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีวินัย    
4. ร้อยละของนักเรียนที่ใฝ่เรียนรู้  
5. ร้อยละของนักเรียนที่อยู่อย่างพอเพียง   
6. ร้อยละของนักเรียนที่มุ่งมั่นในการทำงาน
7. ร้อยละของนักเรียนที่รักความเป็นไทย 
8. ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ (Strategic)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ 4 ป.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ 5 ส.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์คุณธรรมจริยธรรม

เป้าประสงค์ที่ 2

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator)

KPI :     1.  ร้อยละของนักเรียนที่มาโรงเรียนก่อนเวลาทำกิจกรรม
                           หน้าเสาธง
                      2.  ร้อยละของนักเรียนที่แต่งกายถูกระเบียบ
                      3.  ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมประเพณี 
                           ศิลปวัฒนธรรมไทย
                      4.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการดำเนินการ
                           โครงการอาหารกลางวัน
                      5.  ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนักเห็นความสำคัญในการรักษา
                           ความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน
                      6.  ร้อยละของนักเรียนที่ออมทรัพย์อย่างน้อยวันละ 1 บาท
                      7.  ร้อยละของนักเรียนที่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
                      8.  ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ (Strategic)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์คุณธรรมจริยธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและชุมชน
มีส่วนร่วมในการ พัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator)
KPI :    1.  ร้อยละของครูที่มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
                  2. ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรม 70 ชม./คน/ปี
                  3. ร้อยละของครูที่เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดและปิดภาคเรียน
                  4. ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
                  5. ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
                  6. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารของโรงเรียน
                  7.โรงเรียนดำเนินการจัดทำวารสารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เล่ม
                  8. ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
                  9. ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
                  10. ร้อยละของนักเรียนที่พึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
                      ศิลปวัฒนธรรมไทย
ยุทธศาสตร์ (Strategic)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :    ยุทธศาสตร์ การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
                                ยุทธศาสตร์ที่ 7 :ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพ                                             การศึกษา
                                ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การนิเทศภายใน
                                ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบข้อมูล                                 สารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
                                ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 4
นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator)
KPI :  1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน
                 2. ร้อยละของนักเรียนที่ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
                 3. ร้อยละของผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหาร
                      และ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
                 4.มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
                 5. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลทาง INTERNET ได้
                 6. อัตราส่วนจำนวน COMPUTER ในห้องเรียนต่อจำนวนนักเรียน
ยุทธศาสตร์ (Strategic)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :   ยุทธศาสตร์ 4 ป.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :   ยุทธศาสตร์ 5 ส.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :   ยุทธศาสตร์เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 5
ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพ
ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator)
KPI :    1. ร้อยละของครูที่ผ่านการประชุม อบรม สัมมนา
    อย่างน้อย 70 ชั่วโมง /ปี
2. ร้อยละของผู้บริหารและครูมีความสามารถ
    ในการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel, Power point,
    และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต)
3. ร้อยละของครูที่ศึกษา/ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ
4.ร้อยละของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
    อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน
6. จำนวนครูที่มีวิทยฐานะสูงขึ้นในแต่ละปี
7. ร้อยละของครูที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
8. ร้อยละของครูที่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 
9.ระดับคุณภาพของผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตน
   ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารการศึกษา
10. ระดับคุณภาพของผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และ
     เป็นผู้นำทางวิชาการ
11. ระดับคุณภาพของผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการ
      และการจัดการ
 12.ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
      ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ   
ยุทธศาสตร์ (Strategic)
                                ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นสากล
                                ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง
                                ยุทธศาสตร์ที่ 11 : ยุทธศาสตร์ การเป็นครูมืออาชีพ

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th
E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ    itsudjai@gmail.com