3 June, 2018 3:07 PM

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ข้อมูลทั่วไป ชื่อ - สกุล นางสาวสุดใจ เพลงสา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บ้านพิมานธานีมิ่งเมือง 444/10 ซ.3 ม.9 ถ.ศรีธาตุ
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
E-mail : itsudjai@gmail.com WebSite : www.ssn.ac.th/main/sudjai Facebook : นางสาวสุดใจ เพลงสา ไลน์ : sudjai
ประวัติการศึกษา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยครูสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ครุศาสตรบัณฑิต เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
ประวัติการทำงาน 1. ปี พ.ศ. 2540- 2542 สถาบันราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2. ปี พ.ศ. 2542 -2543 วิทยาลัยเทคนิคสันตพล จังหวัดอุดรธานี
3. ปี พ.ศ. 2543 - 2547 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา จังหวัดชลบุรี
4. ปี พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น
ผลงานด้านเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน&สื่อการสอน
1. ปี พ.ศ. 2545 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ไมโครซอฟวินโดว์ 98
และไมโครซอฟเวิร์ด 97 
2. ปี พ.ศ. 2546 ไมโครซอฟต์เอ็กเชล 97 และไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยน์ 97
3. ปี พ.ศ.2554 บทเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 : http://www.ssn.ac.th/sudjai/
4. ปี พ.ศ.2559 บทเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 4 : www.ssn.ac.th/main/sudjai
4. ปี พ.ศ.2560 บทเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 : www.ssn.ac.th/main/sudjai
4. ปี พ.ศ.2561 บทเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 : www.ssn.ac.th/main/sudjai
ประสบการณ์การทำงาน 1. ปี พ.ศ. 2548 - 2553 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. ปี พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น
ประสบการณ์การสอน สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา - ระดับอุดมศึกษา
ปัจจุบัน สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สายชั้น EP1 และวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สายชั้น EP1 และ สายชั้น ป.3 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จัดทำโดยคุณครูสุดใจ เพลงสา ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
อีเมล์ : itsudjai@gmail.com เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th/main/sudjai
สงวนลิขสิทธิ์ 2554