4. ประวัติของคอมพิวเตอร์

4
.2 ความหมาย และคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

          (1) คอมพิวเตอร์ (Computer) มีรากศัพท์มาจากคำภาษากรีก คือ Computare ซึ่งแปลว่า การนับ หรือการคำนวณ แต่ในปัจจุบัน จะ หมายถึง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Tools) ที่ใช้ในการ คำนวณต่างๆ เช่น ทางด้านวิศวกรรม  วิทยาศาสตร์  สถิติและงาน บัญชี  รวมทั้งใช้ในการวาง แผนงาน  การจัดการและควบคุมงาน
ต่าง ๆ  ตลอดจนสามารถประยุกต์ ใช้ในงานวิจัยค้นคว้า  งานธุรกิจ การพาณิชย์  งานด้านการศึกษา  งาน ด้านสาธารณสุข  ตลอดจน ใช้ เพื่อ การนันทนาการและการบันเทิง

          (2) คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์  สรุปได้ดังนี้
           1. มีความสามารถในการเก็บบันทึกข้อมูลได้เป็นจำนวนมากการเก็บข้อมูลของเครื่อง คอมพิวเตอร์นั้น อาจปรากฏแก่เราเป็นรูป แบบ ต่าง ๆ ได้แก่ 
- เป็นจำนวน  คือ เป็นตัวเลข (Number) เช่น ราคาสินค้า เงินเดือน   
- เป็นประโยค ข้อความ หรือคำ คือ เป็นตัวอักษร (Text)  เช่น  รายการ สินค้า รายชื่อพนักงาน บทความทางวิชาการต่าง ๆ 
- เป็นรูปภาพ (Picture) เช่น  ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว
- เป็นเสียง (Sound) เช่น เสียงเพลง เสียงพูด เสียงประกอบการ บรรยาย
      ข้อมูลดังกล่าว  คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจเก็บบันทึกข้อมูล ได้เป็น จำนวนมากสุดแล้ว แต่ขนาดของหน่วยความจำ (Memory Unit) ของ เครื่องนั้น  เช่น  คอมพิวเตอร์ของสำนักงานทะเบียน ราษฎร์  กระทรวง มหาดไทยทำหน้าที่บันทึกข้อมูล เกี่ยวกับ ประชาชนคนไทย เกือบ 60 ล้าน คนทั่วประเทศ  ขณะที่คอมพิวเตอร์ ของสถาบันพัฒนา ฝีมือ แรงงานภาค 6 ขอนแก่น กรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน กระทรวง แรงงาน บันทึกข้อมูลประวัติ ผู้รับการฝึก จำนวนสองหมื่นคน

         2. มีความสามารถในการนำข้อมูลที่บันทึกไว้มาประมวลผลตาม ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

         ยกตัวอย่าง เช่น สำนักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย อาจ นำข้อมูลประชาชนคนไทยทั่วประเทศมา จำแนกทางสถิติทาง ด้าน เพศ อายุ ภูมิลำเนา  ได้อย่างรวดเร็ว หรือเจ้าของสถาน ประกอบการ สามารถ ขอใช้ข้อมูล ผู้สำเร็จการฝึกจากศูนย์พัฒนา ฝีมือ แรงงานจังหวัดยโสธร เพื่อทำการคัดเลือกเป็นพนักงาน ได้ ภาย ในเวลา เพียง ไม่กี่นาที ถ้าไม่มี คอมพิวเตอร์ใช้แล้วค้นหา ข้อมูลเพื่อความ ต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ก็อาจใช้ เวลาหลายเดือน หรือ เป็นปีก็ได้

        3. มีความสามารถในการจัดทำและแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ

ยกตัวอย่าง เช่น การจัดทำรายการวัสดุ ุที่ต้องการใช้เป็น รายงาน การ เก็บ สินค้า  แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบผล แสดงแบบรูปงาน ก่อสร้าง

       4. มีความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์และเครื่องมืออื่น ๆ
ยกตัวอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ ทำหน้าที่ ควบคุม เครื่องจักร ให้สามารถผลิตชิ้นงานตามกระบวนการ (Process) เพื่อให้มี รูปร่าง ขนาดและสัดส่วน ตรงตามแบบที่กำหนด ไว้ได้อย่าง รวดเร็วและ ถูกต้องแม่นยำ

จัดทำโดยคุณครูสุดใจ เพลงสา ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อีเมล์ : itsudjai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th/sudjai
สงวนลิขสิทธิ์ 2554